Viziunea școlii :

Dorim ca școala noastră să se bazeze pe dragoste pentru copii și pe convingerea că educația este esențială pentru o viață trăită cu demnitate. La sfârșitul gimnaziului, absolvenții noştri vor fi învățat să se confrunte cu exigențele timpului în care trăim, cu încredere, integritate, creativitate, compasiune pentru semeni.

 

 Misiunea

Misiunea Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă este de a concepe și de a implementa o experiență educațională completă, prin atingerea și susținerea echilibrului între învățare și dezvoltarea socială, emoțională, fizică și spirituală. Suntem angajați într-un proces care oferă o valoare reală timpului investit de elevii noștri și părinții acestora și propunem un curriculum care diferențiază și se concentrează pe toate aspectele importante ale dezvoltării unui copil, asigurându-i astfel o educație completă.

 

ŢINTELE  STRATEGICE

Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a Şcolii Gimnaziale Vlaicu Vodă în perioada 2022-2026:

1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar;
2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ;
3. Dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive, pentru atragerea și integrarea în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de preșcolari/elevi;
4. Formarea continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor profesionale ale personalului didactic;
5. Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi punerea în funcţiune a sălii de sport;
6. Optimizarea procesului didactic din școală prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învățare și comunicare, a tehnologiilor informației și comunicării;
7. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile nonguvernamentale, cu asociaţiile culturale şi sportive şi agenţii economici, prin desfășurarea de activități și proiecte înparteneriat.